Lyrics

Aijā žūžū lāča bērni, aijā žūūžū
Pekainām’i kājiņām’i, žū žū žū,
Pekainām’i kājiņām’i, žū žū žū.

Tēvs aizgāja medu vākt’i, aijā žūūžū
Māte ogas palasīt’i, žū žū žū…

Tēvs pārnesa medus podu, aijā žūūžū
Māte ogu vācelīti, žū, žū, žū…

Tas mazam’i bērniņam’i aijā žūūžū
Par mierīgu gulēšanu, žū žū žū…

Translation

Hush-a-bye, hush, my bear cubs, hush-a-bye, hush,
With your little brown bear feet, hush, hush, hush
With your little brown bear feet, hush, hush, hush.

Father went to collect honey, hush-a-bye, hush,
Mother, to pick berries, hush, hush, hush…

Father brought a honey pot, hush-a-bye, hush,
Mother, a basket of berries, hush, hush, hush…

It’s all for baby, hush-a-bye, hush,
To sleep peacefully, hush, hush, hush…
(source)


See also


YouTubeExtras for Plus Members

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen