Aijā žūžū lāča bērni

Lyrics - Latvian

(Latvian folk song)

Aijā žūžū lāča bērni, aijā žūūžū
Pekainām’i kājiņām’i, žū žū žū,
Pekainām’i kājiņām’i, žū žū žū.

Tēvs aizgāja medu vākt’i, aijā žūūžū
Māte ogas palasīt’i, žū žū žū…

Tēvs pārnesa medus podu, aijā žūūžū
Māte ogu vācelīti, žū, žū, žū…

Tas mazam’i bērniņam’i aijā žūūžū
Par mierīgu gulēšanu, žū žū žū…

English Translation - Hush-a-bye, hush, my bear cubs

Hush-a-bye, hush, my bear cubs, hush-a-bye, hush,
With your little brown bear feet, hush, hush, hush
With your little brown bear feet, hush, hush, hush.

Father went to collect honey, hush-a-bye, hush,
Mother, to pick berries, hush, hush, hush…

Father brought a honey pot, hush-a-bye, hush,
Mother, a basket of berries, hush, hush, hush…

It’s all for baby, hush-a-bye, hush,
For sleeping peacefully, hush, hush, hush…
(source)

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

2 thoughts on “Aijā žūžū lāča bērni”

  1. The last line should be translated as ‘for sleeping peacefully’. That is, if the baby sleeps peacefully then he deserves the honey and berries.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top