Thằng Cuội

Info

Cuoi is an character from a legend called “The man under the Moon tree.” During the full moon, the moon craters were seen to be shaped like a banyan tree. (source)

Lyrics - Vietnamese

(Vietnamese folk song)

Bóng trăng trắng ngà.
Có cây đa to.
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ
Lặng yên ta nói Cuội nghe:
“Ở cung trăng mãi làm chi”
Bóng trăng trắng ngà.
Có cây đa to.
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ

Gió không có nhà.
Gió bay muôn phương.
Biền biệt chẳng ngừng.
Trên trời nước ta
Lặng nghe trăng gió bảo nhau:
”Chị kia quê quán ở đâu”
Gió không có nhà.
Gió bay muôn phương.
Biền biệt chẳng ngừng.
Trên trời nước ta

Có con dế mèn.
Suốt trong đêm khuya.
Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ
Đền công cho dế nỉ non,
Trời cho sao chiếu ngàn muôn
Có con dế mèn.
Suốt trong đêm khuya.
Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ

Sáng rơi xuống đồi.
Sáng leo lên cây.
Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây
Cùng trông ánh sáng cười vui.
Chị em ta hãy đùa chơi.
Sáng rơi xuống đồi.
Sáng leo lên cây.
Sáng mỏi chân rồi,
sáng ngồi xuống đây

Các em thích cười.
Muốn lên cung trăng.
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
Mười lăm tháng Tám trời cho.
Một ông trăng sáng thật to
Các em thích cười.
Muốn lên cung trăng.
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang

English Translation – Cuoi (name of a legendary character)

Ivory moon ball.
There are big banyan trees.
Old Cuoi has a dream
Quietly, I said Cuoi heard:
“Why do you stay at the moon?”
Ivory moon ball.
There are big banyan trees.
Old Cuoi has a dream

Wind no home.
The wind blows everywhere.
The endless endless.
In our country
Quietly listening to the wind and moon told each other:
“Where is the hometown”
Wind no home.
The wind blows everywhere.
The endless endless.
In our country

There is a cricket.
During the night.
Singing money is not so bad, so poor
A temple for young cricket,
Heaven let the stars shine thousands
There is a cricket.
During the night.
Singing money is not so bad, so poor

Morning falls down the hill.
Am climbing a tree.
I am tired in the morning, sit down here
Along look light laugh happy.
Sisters let’s play.
Morning falls down the hill.
Am climbing a tree.
I am tired in the morning, sit down here

The children like to laugh.
Want to go to the moon.
Ask God for a ladder
August fifteen heaven give.
A big bright moon
The children like to laugh.
Want to go to the moon.
Ask God for a ladder

See also

  • Country: Vietnam
  • Subject: moon
  • Meter: 2
  • Scale: hexatonic
  • Tones: drmslt
  • Source: Songs That Children Sing, Eleanor Chroman, Oak Publications, 1970

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top