Lyrics

Kancho ayi yee i yee
Cana o a yi yee i yee
Kancho ye koo gana ba ta izo tina ba ta zo ti zabiko,
Zambi ko zin zi ni yee
Kancho a yi yee i yee

Links

The following content is available below to Plus Members:

  • PDF includes:
    • Song with chords
  • MIDI file
  • MP3