Lyrics

Kancho ayi yee i yee
Cana o a yi yee i yee
Kancho ye koo gana ba ta izo tina ba ta zo ti zabiko,
Zambi ko zin zi ni yee
Kancho a yi yee i yee


See also


Extras for Plus Members

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen