Lyrics (Transliteration)

Păo mă liū liū de shān shàng
Yī duŏ liū liū de yún yo
Duān duān liū liū de zhào zài
Kāng dìng liū liū de chéng yo
Yuè liàng wān wān
Kāng dìng liū liū de chéng yo

Lyrics (Chinese)

跑马(溜溜的)山上一朵(溜溜的)云哟
端端(溜溜的)照在康定(溜溜的)城哟
月亮弯弯康定(溜溜的)城哟

Translation

High upon the mountain side
Floats a cloud so white
There lies peaceful Kang Ding town
(source)


See also


YouTube


Extras for Plus Members

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen