Lyrics

Wǒ yǒu yìzhī xiǎo máolǘ wǒ cóngláiyěbù qí
Yǒu yì tiān wǒ xīnxuèláicháo qí-zhe qù gǎnjí
Wǒ shǒulǐ názhe xiǎo píbiān wǒ xīn lǐ zhēn déyì
Bù zhī zěnme *huālālālā wǒ shuāile yìshēn ní

Translation

I have a little donkey I never ride
One day I decide to ride to market
I have a little whip, my heart inside feels good
Not know how, but I fell off and fell into the mud


See also


Extras for Plus Members

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen